web analytics

Të veçanta

Të koncepteve

Barbari:  1. Mungesë qytetërimi. 2. Mizori ekstreme, shkatërruese dhe çnjerëzore. 3. Akt që shpreh barabri, në kuptimin e mëparshëm. Bukuri (si mbiemër): 1. Që realizon një ideal nisur nga krahasimi me llojin e vet. 2. Që shkakton një kënaqësi estetike. Bukuri (si emër i zakonshëm):  Standard i gjykimit estetik Nevoja: 1. Ajo çka – nëse […]

Lexo më shumë

C Calendar – Në përdorimin diplomatik dhe arkivor, një listë me dokumentacione të rregulluara kronoligjikisht së bashku me një përmbledhje të shkurtër të tyre apo transkriptë e plotë, ose kombinim i të dyjave. Kalendarët u zbuluan në burokracitë e periudhës mesjetare për të lehtësuar qasjen në përmbajtjet në dokumentet origjinale, si: traktatet, depozita dhe letra. […]

Lexo më shumë

B Bilateral – dypalësh: Që përfshin dy palë apo dy shtete. Shiko edhe multilateral, treaty. Diskutimet, negociatat ose traktatet dypalëshe janë midis një shteti sovran dhe një entiteti tjetër, qoftë një shtet tjetër sovran ose një organizate ndërkombëtare. Marrëdhënia midis dy kombeve quhet një marrëdhënie dypalëshe. Balance of power (Balancimi i pushtetit) – shpërndarja e […]

Lexo më shumë

A Abrogation – Shfuqizim – Shpall si të pavlerë e të pafuqi një traktat, një marrëveshje etj., që kam pasur me një shtet tjetër a me disa shtete; bëj të njohur botërisht qëndrimin tim kundër një vendimi a veprimi të dikujt, hedh poshtë a dënoj botërisht. Abstention (Abstenim) – Në një forum multilateral, vendimi për […]

Lexo më shumë

A abreagimi, terapia abreaguese [abreaction, abreaction therapy] Term i përdorur nga psikanalistët për procesin e çlirimit të emocioneve të shtypura duke rizgjuar në imagjinatë një përvojë negative më të hershme. Sigmund  Freud-i, në veprat e tij të para, theksonte se rrënjët e simptomave të histerisë gjenden në përvoja të hershme traumash psikologjike. Në kuadrin e […]

Lexo më shumë

A a posteriori – I shpjeguar nga eksperienca, pra, shpjegim i cili varet nga përvoja dhe është i mëvonshëm. a priori – I shpjeguar pavarësisht përvojës, në një mënyrë logjike, jashtë saj. absrtaktim – 1. Veprim i shpirtit që ka të bëjë me izolimin e një elementi të një objekti ose në bashkimin e objekteve […]

Lexo më shumë
Shko te TOP