web analytics

Të veçanta

Gusht 2023

   Nga Bledar Lipo     Mësimdhënia dhe të nxënit janë dy proçese që e shoqerojnë punën e çdo shkolle, drejtuesi, mësuesi apo prindi. Çdo shkollë ka si synim ose arsye përse ekziston – të nxënit e nxënësve dhe përmirësimin e performonacës se vet, përmes arritjeve të nxënësve dhe konsolidimit të kompetencave të nxënësve duke […]

Lexo më shumë

Kjo ese u shkrua për Konferencën Shkencore Kombëtare të Filozofisë: “NJERËZORJA DHE ARDHMËRITË E SAJ” MSc. Rigers Balliu, Departamenti i Filozofisë, Universiteti i Tiranës   Aspekte të një estetike të kapitalizmit Abstrakt Imazhi i përftuar në art përmes mekanizmit të mimesis-it si transfigurues i gjësendit nga realiteti në vepër arti, bëhet termi që përbashkon veprën […]

Lexo më shumë
Shko te TOP